Avslører: Én habilitetssak på åtte år

Lovavdelingen har kun vært involvert én gang under hele Erna Solbergs tid som statsminister: - Det høres litt lite ut, sier statsrettsprofessor.

FÅ SAKER: Høyre-leder Erna Solber involverte aldri Justisdepartementets lovavdeling knyttet til Sindre Finnes' aksjehandler. Nå kommer det fram at Lovavdelingen kun har vært involvert i én habilitetsvurdering av Solberg som statsminister. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet

FÅ SAKER: Høyre-leder Erna Solber involverte aldri Justisdepartementets lovavdeling knyttet til Sindre Finnes' aksjehandler. Nå kommer det fram at Lovavdelingen kun har vært involvert i én habilitetsvurdering av Solberg som statsminister. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet

Vis mer
Publisert

Høyre-leder Erna Solberg har gjentatte ganger i spørsmålet om habilitet knyttet til Sindre Finnes' aksjehandler erkjent at hun ikke involverte Justisdepartementets lovavdeling.

Solberg begrunner dette med at ektemannen «uansett ikke skulle drive med kortsiktig handel».

Nå viser dokumenter fra Justisdepartementet, som Børsen har fått innsyn i, at Lovavdelingen bare har vært involvert i én habilitetsvurdering av Solberg gjennom hele perioden hun var statsminister fra 2013 og til 2021.

- Det høres lite ut, men det stemmer helt perfekt med det Erna Solberg selv har sagt til Klassekampen om at hun gjennom åtte år som statsminister aldri oppdaterte seg om familiens aksjeinteresser, sier Eivind Smith, statsrettsprofessor ved Universitetet i Oslo.

Dagbladet møtte Erna Solberg for å snakke om ektemannen Sindre Finnes' aksjehandler. Video: Vegard Krüger Vis mer

SAS-vurdering

Habilitetsvurderingen er datert 17. februar 2015. Den tar utgangspunkt i hvorvidt daværende statsminister Solberg ville være inhabil til «å delta ved forberedelse og avgjørelse i saker av mer overordnet karakter som angår den norske stats eierskap i SAS AB».

Bakgrunnen var at statsministerens søster og hennes samboer var ansatt i SAS-konsernet. Spørsmålet var om Solbergs eventuelle befatning med det skandinaviske flyselskapet, kunne få følger for dem.

Konklusjonen den gang var at forholdet var uproblematisk. Ifølge lista over Sindre Finnes' aksjehandler, har han for øvrig ikke gjort kjøp eller salg av SAS-aksjer mens Solberg var statsminister.

Kommentator i Dagbladet Martine Aurdal er ikke imponert over tidslinja som Høyre og Erna Solberg la fram tirsdag kveld. Video: Dagbladet TV Vis mer

«Statsminister Solberg vil, ut fra det saksforholdet vi har fått opplyst, ikke være inhabil til å delta ved forberedelse og avgjørelse i saker av mer overordnet karakter som gjelder den norske stats eierskap i SAS AB», heter det.

- I tillegg til habilitetsspørsmål knyttet til Sindre Finnes og aksjesakene, så har hun altså trolig ikke spurt Lovavdelingen om habilitetsvurderinger én eneste gang. Så må man også legge til at statsministeren ikke har noen plikt til å spørre Lovavdelingen hver eneste gang.

Ingen skriftlige krav

Etter en rekke habilitetssaker i sommer, kom statsminister Jonas Gahr Støre med en redegjørelse i september av regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket.

Her presiserer Støre at «Forvaltningsloven fastsetter ingen særskilte formkrav til habilitetsvurderinger, det er for eksempel ikke krav om at habilitetsvurderinger registreres eller at vurderingene skjer skriftlig.»

- Så i realiteten kan det være at det ikke finnes et eneste skriftlig, eller registrert, spor av at Erna Solberg har diskutert sin habilitet - utover denne ene vurderingen fra Lovavdelingen?

- Absolutt, svarer Smith.

Han legger til:

- Og det Jonas Gahr Støre skriver er også helt riktig. Og dette er i utgangspunktet en fornuftig ordning. Men forutsetningen er at den som er ansatt i en offentlig posisjon, selv følger med på om det er forhold som gjør det aktuelt å vurdere habiliteten. Det er dette Solberg ikke har gjort.

Avvist innsyn

VG har bedt Statsministerens kontor (SMK) om innsyn i alle habilitetsvurderinger av Høyre-leder Erna Solberg da hun var statsminister, men fått avslag. Børsen har også bedt om innsyn, foreløpig uten å få svar.

- Det ville vært til stor hjelp for et samlet norsk pressekorps om det fantes et register over slike vurderinger. Spesielt i en sak som denne. Ville ikke det vært en god idé?

- Et slikt register ville blitt veldig omfattende, blant annet fordi det vel da måtte omfatte alle de mange sakene der lite taler for inhabilitet. Og om man skulle gått til den motsatte ytterlighet og kreve dokumentasjon i alle saker, ville det blitt ekstremt mye dokumentasjon. Som utgangspunktet tenker jeg derfor at dagens ordning er god.

- Tynt

Smith mener det vesentlige er om de involverte har gjort habilitetsvurderinger i det hele tatt.

- Det har verken Erna Solberg eller Anniken Huitfeldt gjort i aksjesakene. Men dette rammer Erna mye hardere, både fordi antall handler er mye mer omfattende, fordi en statsminister er borti langt flere saker og fordi statsministeren i særlig grad har et ansvar for tilliten til våre institusjoner.

Svaret på det første spørsmålet om antallet vurderinger hvor Lovavdelingen er involvert er altså:

- Ikke så veldig overraskende.

- Men er det sløvt av Erna Solberg?

- Karakteristikken kan du velge selv. Men vi må i alle fall kunne si at det ikke å spørre én eneste gang om familiens aksjeportefølje i løpet av åtte år som statsminister, er tynt.

Sindre Finnes' aksjehandler

Mens kona var statsminister omsatte Sindre Finnes aksjer for over 100 millioner kroner. Under kan du se sakens tidslinje, når han kjøpte og solgte mest og de ulike transaksjonene.

Høyres tidslinje

Her er Høyres tidslinje over hva som skjedde når rundt aksjekjøpene til Finnes.

30.8.2023

Høyre mottar kl. 19.54 en henvendelse fra E24 med flere spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene blir besvart dagen etter, torsdag 31. august. Svaret baserte seg på det Sindre Finnes tidligere har fortalt til Erna Solberg og Statsministerens kontor om at Finnes begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet og fulgte kravene til aktsomhet i årene hun var statsminister slik at Solberg hadde tilstrekkelig informasjon om hans aksjer til å vurdere egen habilitet.

31.8.2023

Klokken 20.52 publiserer E24 saken “Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer da Erna Solberg var statsminister”.

1.9.2023

Høyre mottar kl. 10.31 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister, om hun meldte Finnes’ handler videre til Statsministerens kontor, og om E24 kunne få innsyn i habilitetsvurderinger som omhandler Finnes’ aksjeeierskap.

1.9.2023

Spørsmålene fra E24 blir besvart samme dag, men det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg noen grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

4.9.2023

Høyre mottar kl. 10.07 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister.

4.9.2023

Ettersom Solberg var på reise, blir spørsmålet fra E24 besvart onsdag 6. september. Solberg svarer at hun til enhver tid hadde tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten. Det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

6.9.2023

Høyre mottar kl. 10.40 ytterligere en henvendelse fra E24 med spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. I henvendelsen presenterer E24 en liste med 22 kortsiktige handler som er gjort i løpet av de fire siste månedene Erna Solberg var statsminister.

6.9.2023

Erna Solberg blir forelagt henvendelsen fra E24 på ettermiddagen. Fordi hun er opptatt, blir det avtalt at Høyres pressesjef kontakter Sindre Finnes på hennes vegne. Finnes oppgir at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i. Solberg aksepterer forklaringen og vurderer at selskapene på listen fra E24 ikke har medført at hun har vært inhabil. Henvendelsen besvares derfor i tråd med dette.

6.9.2023

E24 publiserte samme kveld, rett i forkant av partilederdebatten på TV 2, en sak om at Sindre Finnes hadde foretatt 22 konkrete handler de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister.

7.9.2023

Torsdag morgen gjentar Finnes overfor Solberg at det kun var i de fire månedene i 2021 at han hadde drevet med kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i.

7.9.2023

Ettersom de 22 handlene som E24 omtalte, var nye opplysninger for Erna Solberg, får hun gradvis en dårlig følelse gjennom torsdagen. Hun foretar seg imidlertid ikke noe torsdag 7. september, ettersom hun velger å tro at forsikringen hun har fått fra Finnes dagen før stemmer – og som han gjentok for henne torsdag morgen.

7.9.2023

Om kvelden får Solberg et spørsmål fra E24 om når Sindre Finnes gjenopptok den kortsiktige aksjehandelen. De ber også for første gang om en komplett liste over Sindre Finnes’ aksjehandler i perioden Erna Solberg var statsminister.

8.9.2023

Fredag formiddag tiltar Erna Solbergs dårlige følelse knyttet til Finnes’ forklaringer.

8.9.2023

Fra Stavanger ringer hun til Sindre Finnes ca. kl. 12.15. I samtalen med Finnes viser Solberg til at de 22 handlene som E24 omtalte var helt ny informasjon for henne, og at hun er usikker på om hun kan stole på forklaringene Finnes har kommet med så langt. Finnes bekrefter at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt har blitt kjent, men Solberg får ikke inntrykk av at det er snakk om mange flere handler og at disse vil gjøre hennes habilitetsvurderinger som statsminister uriktige.

8.9.2023

I telefonsamtalen ber hun Finnes om å lage en oversikt over alle transaksjoner han har foretatt på aksjemarkedet gjennom hennes tid som statsminister. Dette kommuniseres også til E24.

8.9.2023

Finnes bekrefter at han skal lage en slik oversikt og at han vil gå i gang med å innhente informasjon umiddelbart. Han gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid, ettersom det er informasjon som skal hentes inn om forhold som ligger opp til ti år tilbake i tid.

8.9.2023

Erna Solberg intervjues av NRK ca. kl. 15.30. Hun blir spurt om omfanget av Sindre Finnes aksjehandler. Hun svarer at omfanget er større enn det hun har vært kjent med, og at hun derfor har bedt om en full oversikt.

8.9.2023

Erna Solberg ringer Finnes kl. 18.03 for å forsikre seg om at han er i gang med arbeidet. Hun understreker overfor ham at oversikten må være komplett og korrekt.

8.9.2023

Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste.

8.9.2023

Om kvelden 8. september er Sindre Finnes’ aksjehandler hovedsaken på NRK Dagsrevyen. Erna Solberg sier i sendingen at de nye opplysningene viser at omfanget av Finnes aksjehandler mens hun var statsminister er større enn det hun har vært kjent med. Hun legger imidlertid til at ingen av de nye handlene som har blitt kjent på dette tidspunktet har medført inhabilitet.

10.9.2023

Søndag kveld er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredag. Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.

11.9.2023

Høyre mottar kl. 15.24 på valgdagen en henvendelse fra E24 om at Sindre Finnes gjorde 72 transaksjoner i selskapet Nekkar fra midten av mai 2020 til slutten av september 2021. De spør om det har blitt gjort en habilitetsvurdering av Solberg i forhold til Nekkar.

11.9.2023

Høyres pressesjef svarte E24 at Nekkar var blant selskapene Erna i utgangspunktet var oppmerksom på, som følge av at hennes søster var styremedlem der. Dermed måtte hun vurdert sin habilitet dersom det kom en sak knyttet direkte til dette selskapet. Saken ble publisert neste dag.

12.9.2023

Erna Solberg blir intervjuet av TV 2, E24 og flere andre medier på ettermiddagen, hvor hun viser til at arbeidet med oversikten pågår, men at hun vil vente til hun har sett den helhetlige oversikten fra Finnes før hun kommenterer saken ytterligere.

12.9.2023

Sindre Finnes forteller Solberg tirsdag kveld at han har samlet sammen det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt. Hun får se deler av denne dokumentasjonen tirsdag kveld, og tar initiativ til et møte onsdag 13. september om morgenen der Finnes må legge frem alle dokumentene for Solberg og hennes medarbeidere slik at det kan lages en helhetlig oversikt. Deler av dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere sent denne kvelden.

13.9.2023

Onsdag 13. september om morgenen møter Sindre Finnes på Høyres Hus med en rekke dokumenter i ulike formater (digitalt og fysisk) og fra ulike kilder. I møtet deltar Erna Solberg, Sindre Finnes, Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.

13.9.2023

Finnes forteller at transaksjonslisten på hans VPS-konto kun går tilbake til 2019, og at alle opplysninger fra før dette er hentet ut manuelt fra bank og ligningspapirer.

13.9.2023

Erna Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Sindre Finnes med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Lars Øy går i gang med dette arbeidet.

13.9.2023

På ettermiddagen onsdag blir Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug kontaktet av Jenny Clemet von Tetzschner og Cato Husabø Fossen. De varsler ham om saken som vil komme. Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich, blir varslet av Solberg.

13.9.2023

Arbeidet med oversikten tar hele dagen, og oversikten var klar sent om kvelden. For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler.

14.9.2023

Torsdag 14. september orienterer Erna Solberg arbeidsutvalget i Høyre om saken, og hun varsler at hun vil innkalle til en pressekonferanse fredag 15. september om morgenen.

14.9.2023

I løpet av 14. september gjør Erna Solberg en overordnet gjennomgang av transaksjonene, og slår fast at det er for stort omfang til å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare hennes habilitet.

15.9.2023

Kl. 0830: Erna Solberg innkaller til pressekonferanse kl. 0930.

15.9.2023

Kl. 0930: Pressekonferansen holdes, oversikten over Sindre Finnes’ aksjehandler sendes samtidig til pressen.

15.9.2023

Filen som er delt med pressen er den eneste samlede oversikten Høyre har. De dokumenter som Sindre Finnes overleverte i forbindelse med utarbeidelse av oversikten 13. september er returnert da de inneholder betydelige mengder personopplysninger. Finnes må selv avgjøre hvorvidt disse enkeltdokumentene skal deles med pressen.

15.9.2023

Kl. 1230: Erna Solberg orienterer Høyres sentralstyre om saken.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer