Økokrim:

Dette er Økokrims begrunnelse

Fredag kom Økokrim med sin beslutning i saken om Erna Solbergs ektemanns aksjehandel.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Foto: Beate Oma Dahle / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Saken oppdateres!

- Vi har i dag offentliggjort at det ikke åpnes etterforskning mot Solberg og Finnes for de forhold som er omtalt i media siden slutten av august. Etter en grundig gjennomgang har vi ikke funnet at det foreligger holdepunkter for at straffbare handlinger er begått.

Slik åpner Økokrim-sjef Pål Lønseth pressekonferansen, der han går gjennom Økokrims beslutning om å ikke åpne etterforskning av hverken Sindre Finnes eller Erna Solberg.

Denne avgjørelsen kan påklages, og ifølge Lønseth kan «i teorien hvem som helst klage».

- Så får klageinstansen vurdere om det er grunnlag for å behandle klage, påpeker Lønseth.

Økokrim-sjefen understreker at Finnes har krav på å bli ansett som uskyldig.

- Det er ikke noen informasjon av noe styrke som gir noen grunn til å anse ham som skyldig i straffbare forhold, sier Lønseth.

- Ikke truffet påfallende godt

Pressekonferansen avholdes to timer etter at Økokrim offentliggjorde sin avgjørelse.

I begrunnelsen fremkommer det flere grunner til at Økokrims har tatt beslutningen om å ikke åpne en etterforskning av Finnes aksjehandler.

Finnes gjennomførte over 3600 handler mens Solberg var statsminister, og Lønseth peker på at de når de skal vurdere om det finnes straffbare forhold, må gjøres helhetlige vurderinger.

- En som har handlet mye vil treffe med noen investeringer. Finnes har ikke truffet påfallende godt, noe som isolert sett kunne vært indikasjon på innsidehandel. Investeringer i volatile papirer kan gi store gevinster og betydelig tap. Finnes' investeringer skiller seg ikke ut i så måte, sier Lønseth.

Rart å ikke tjene

I sin skriftlige begrunnelse er Økokrim innom det samme.

- Det er også et faktum at verdien av selskapene på Oslo Børs i perioden 2013 - 2021 steg betydelig. Med unntak av 2018 var det høy verdistigning alle årene, flere år opptil 20 prosent, skriver Økokrim i begrunnelsen.

For en som aktivt handler aksjer, vil det i et slikt marked være mer rart å tape penger, enn å tjene penger, heter det i rapporten.

- I et slikt marked er det vesentlig mer uvanlig hvis investorer ikke tjener gode penger enn det motsatte. Samlet er det uansett ikke holdepunkter for at Finnes' avkastning i perioden avviker eller er spesielt god sammenlignet med indekstall for det samlede markedet han var eksponert i.

Omstendighet

Noe annet som ifølge Økokrim taler i Finnes favør, er tidspunktene for aksjehandlene, ifølge begrunnelsen.

Økokrims funn peker mot at det ikke er nok mistenkelig sammenheng mellom Solbergs sannsynlige innsideinformasjon, og ektemannen Finnes handel.

- I saken har det ikke kommet frem konkrete holdepunkter for at Sindre Finnes har mottatt innsideinformasjon fra sin ektefelle, eller at Solberg forsettlig har spredt informasjon på en rettstridig måte, eller aktivt samhandlet med sin mann med sikte på å foreta handler i strid med markedsmisbruksreglene, skriver Økokrim.

Det menes også at det ikke er grunnlag for å mene at Solberg har hatt kjennskap til ektemannens handler.

- Tvert imot peker omstendighetene og de opplysninger som foreligger, i retning av at Solberg ikke har hatt kjennskap til hvilke verdipapirer, tidspunkter, antall aksjer eller selskaper Finnes har handlet i.

Det presiseres fra Økokrim, som flere ganger viser til oppslag i mediene, at de har hatt tilgang til mer informasjon enn mediene, blant annet fra Finanstilsynet og Verdipapirsentralen.

Handel for handel

I begrunnelsen redegjør Økokrim for sin vurdering i de enkelte tilfellene av Finnes aksjehandel, der det har vært spekulasjoner om mulige lovbrudd.

Under følger en sammenfattet oversikt over hva Økokrim mener om de enkelte handlene, gruppert etter selskap og hendelser med stor markedspåvirkende kraft, som for eksempel koronapandemien.

Nordic Mining

Ifølge Økokrim har Finnes ved flere tilfeller kjøpt aksjer i det børsnoterte gruvedriftselskapet Nordic Mining ASA (NOM), til en total kjøpsverdi av 36 075 kroner.

Her mener Økokrim at det for to av aksjehandlene ikke er grunnlag for mistanke om at Finnes skal ha hatt politisk innsiderinformasjon på tidspunktene for handlene.

Om det tredje og første aksjekjøpet skriver Økokrim følgende:

- Det forholdet ble uansett foreldet 30. september, noe Økokrim var kjent med at ville inntreffe. Det ville uansett ikke ha vært aktuelt å iverksette etterforsking for en transaksjon i størrelsesorden 10 000 kroner som ligger 10 år tilbake i tid.

Lønseth presiserer at de ikke ville etterforsket noen for en 10 år gammel handel på 10 000 kroner, og dermed vil de heller ikke etterforske Finnes.

Norsk Hydro

Ifølge Økokrim har pressen «skrevet om at Erna Solberg kunne ha vært inhabil i 2016, da det ble vedtatt en lovendring som kunne ha betydning for Norsk Hydro.»

Ifølge Økokrims funn handlet ikke Finnes aksjer i selskapet gjennom hele 2016, og kan derfor ikke ha handlet på innsiderinformasjon dette året.

Scatec Solar

Også her er tidspunktene for Finnes handler sentrale for Økokrim.

- Handelsmønsteret til Sindre Finnes bærer preg av at han har kjøpt aksjer i etterkant av at mulig sensitiv informasjon har blitt offentliggjort, skriver Økokrim.

NEL ASA

Ifølge Økokrim har Finnes gjort mer enn to hundre kjøp og salg i denne aksjen. Igjen menes det at timingen for Finnes handler ikke sammenfaller med noen grunn til mistanke.

Våre undersøkelser viser at Finnes ikke eide aksjer i NEL da myndighetene kom med sine utspill. Mulig kunnskap om ennå ikke offentliggjorte utspill fra myndighetene synes derfor ikke å ha vært utnyttet av Finnes da han handlet aksjer i NEL.

- Sindre Finnes har gjort mer enn to hundre kjøp og salg i NEL-aksjen, samt i Bear- og Bull-produkter som gir eksponering for kursutviklingen i NEL. Myndighetene har ved flere anledninger kommet med utspill som kunne styrke investorers verdsettelse av NEL. Transaksjonene til Finnes relatert til NEL, har i sum gitt betydelig gevinst.

Den første nedstengingen

En vesentlig bekymring har vært for om Finnes har beriket seg på statsministerkonas håndtering av koronapandemien.

Dagen før den første nedstengingen, som fant sted den 11. mars, både kjøpte og solgte Finnes aksjer, skriver Økokrim, men at:

- Det er vanskelig å se i handelsmønsteret at han da posisjonerte seg med kunnskap om at Norge skulle stenge ned.

Pandemitiltak høsten 2020

Fra 3. til 9. september 2020 kjøpte Finnes et volum på 110 000 av det børsnoterte produktet «BEAR OBX X10 ND1».

Finnes ville tjent penger på produktet, dersom Oslo Børs fortsatte å falle, noe det også lå an til da regjeringen, med Solberg i spissen, varslet nye pandemitiltak den 10. september.

- Den 10. september 2020 kl. 14:00 gikk Erna Solberg på talerstolen og varslet nye pandemitiltak. Deretter, i løpet av to og et halvt minutt fra klokken 14:15:09, solgte Finnes hele sin posisjon på 110 000 i " BEAR OBX X10 ND1", skriver Økokrim.

På dette tidspunktet var imidlertid verdien på produktet lavere enn prisen Finnes betalte, og han gikk derfor i tap på investeringen.

- Posisjoneringen for en børsnedgang ga Finnes et tap på nær 20 000 kroner.

Økokrim mener også at pandemitiltak ikke hadde betraktelig innvirkning på Oslo Børs.

- Oslo Børs synes også å være upåvirket av pandemitiltakene som ble annonsert, skriver Økokrim.

DNB og utbyttestopp

Også denne handelen omhandler et børsnotert produkt, i dette tilfellet ved navn «BEAR DNB X3 NORDNET».

Finnes kjøpte et volum på 6 250 av dette produktet, som tjener penger på kursfall i DNB.

Finnes solgte seg imidlertid ut før en pressemelding 9. september, der regjeringen «oppfordret bankene til å avstå fra å betale utbytte».

- At Finnes på denne måten reduserte sin posisjon frem til 9. september, tyder på at han uansett ikke var forhåndsinformert om negative nyheter, skriver Økokrim.

Totalt tjente Finnes 6400 kroner på produktet i 2020, ifølge Økokrim.

MOWI

Finnes' aksjehandel i oppdrettsselskapet MOWI fremstår tilsynelatende som upåvirket av tilknytningen til Erna Solberg.

Dette blant annet fordi han solgte seg ut av selskapet før regjeringen kom med et utspill som kan ha drevet opp aksjeprisen.

- Finnes' handler i MOWI fremstår som en kortsiktig spekulasjon i et stigende marked, skriver Økokrim.

Nekkar ASA

Finnes har hatt en rekke handler i Nekkar ASA, et børsnotert selskap innen maritim teknologi, og har ifølge Økokrim tjent over 400 000 kroner på handelen.

Igjen oppfatter likevel Økokrim det som tvilsomt at Finnes' har handlet med innsiderinformasjon, grunnet tidspunktene for handlene.

- At Sindre Finnes solgte aksjer i NEKKAR før kursoppgang, tyder på at han ikke hadde forhåndsinformasjon om kursoppgangen, skriver Økokrim.

Nordic Nanovector

Nordic Nanovector, som siden har endret navn til Thor Medical, leverer teknisk utstyr til kreftbehandling.

Her mener Økokrim ganske enkelt at det ikke er noe som tyder på at myndighetene har foretatt seg noe som har hatt betydning for selskapets aksjekurs.

HEXAGON COMPOSITES

Også på investeringene i Hexagon Composites (HEX) som produserer gassbeholdere, tjente Finnes penger.

Økokrim har imidlertid vurdert det til at det er selskapets egne kommersielle kontrakter som resulterte i en verdistigning mens Finnes eide aksjer i selskapet, og at han solgte seg ut før en politisk beslutning som sannsynlig kunne drive opp prisen på aksjen.

- At Sindre Finnes solgte seg ned i Hexagon før hydrogensatsingen ble kjent 3. juni, tilsier også at han ikke hadde forhåndsinformasjon om satsingen, skriver Økokrim.

Golden Ocean Group Ltd (GOGL)

Økokrim mener også her at det ikke er noe som tyder på at det er noe regjeringen har foretatt seg som har drevet opp prisen på selskapet.

Istedet peker presseomtalen på tidspunkt på at det var selskapets kvartallsrapport for tredje kvartal som resulterte i en kursstigning.

- Vi har ingen indikasjoner på at Finnes kan ha vært forhåndsinformert om opplysningene i kvartalsrapporten, skriver Økokrim.

AKER BP

Finnes gjorde flere handler i oljeselskapet Aker BP, men hadde kun «gevinst av betydning» på én av disse.

Økokrim mener det er usannsynlig at Finnes handel hadde noen sammenheng med oljeskattpakken regjeringen annonserte en måned senere.

- Når salget skjedde i god tid før oljeskattepakken ble kjent, er det usannsynlig at handelen hadde sammenheng med oljeskattepakken.

BELSHIPS

Finnes hadde ifølge Økokrim en «prosentvis god gevinst» på sine aksjehandler i tørrlastrederiet Belships (BELCO).

Økokrim ser likevel ikke disse i sammenheng med noe regjeringen har foretatt seg.

- Det er ingen holdepunkter for at statlige myndigheter vurderte politiske eller andre tiltak som kunne påvirke verdsettelsen av dette selskapet. Vi kan ikke se holdepunkter for at det forelå innsideinformasjon på regjeringsnivå.

IDEX BIOMETRICS

Ifølge Økokrim verken tjente eller tapte Finnes penger, totalt sett, på det de beskriver som en «utstrakt handel» i fingeravtrykssensorselskapet Idex Biometrics (IDEX)

- Det er ikke registrert noen politiske beslutninger eller føringer som kan ha påvirket aksjekursen til selskapet.

Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWI), er et stort rederi som Finnes har handlet aksjer i i perioden 2018 til 2023, ifølge Økokrim.

Heller ikke her ser de grunnlag for at han kan ha handlet på innsiderinformasjon.

- Vi har ikke funnet holdepunkter for politiske planer eller beslutninger relatert til selskapet i denne perioden som kan ha påvirket kursen nevneverdig, skriver Økokrim.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer