Erna Solberg:

Får alt ansvar

Statsministerens kontor tar ikke stilling til spørsmålet om tidigere statsminister Erna Solbergs eventuelle inhabilitet som følge av ektemannen Sindre Finnes' aksjehandler. SMK advarte Solberg en rekke ganger, og legger ansvaret for habilitetskrisa på hennes skuldrer.

SVAR: Statsministerens kontor gjør det klart at det er Erna Solberg selv som må vurdere og svare på spørsmål om sin egen habilitet til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Hennes svar er ventet seinere i dag. Akkurat nå kan du se den høytidelig åpning av det 168. storting. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Det framgår av et ti sider langt svarbrev til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

SISTE: Dagbladet er kjent med at tidligere statsminister Erna Solberg (H) fortsatt jobber med en egen redegjørelse nå i dag. Denne er ventet å bli klar i løpet av dagen. Hun er foreløpig taus om konklusjonen i brevet fra SMK - der alt ansvaret for vurderinger av hennes habilitet - legges på Solberg.

Støre tar ikke i saken

Brevet fra SMK er signert av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), men det er bare en formalitet. Han overlater til embetsverket å behandle selve saken, og forklarer hvorfor:

Støre gjør det klart at han stiller seg ansvarlig for all håndtering av dokumenter, samt regelverket ved Statsministerens kontor. Men deretter presiserer han:

- Samtidig er dette dokumenter og opplysninger som jeg selv prinsipielt sett ikke bør eller ønsker å behandle. Jeg har derfor overlatt all håndtering av spørsmål knyttet til tidligere statsminister Solbergs habilitet til mitt embetsverk, skriver Støre.

Dagbladet møtte Erna Solberg for å snakke om ektemannen Sindre Finnes' aksjehandler. Video: Vegard Krüger Vis mer

Støre gjør det klart at han støtter kontrollkomiteens ønske om å få belyst saken på en best mulig måte.

- Samtidig må saken håndteres på en måte som er prinsipielt ryddig og som ikke bryter med vår langvarige praksis hva gjelder forholdet mellom sittende og avgått regjering. På denne bakgrunn har jeg bedt embetsverket ved Statsministerens kontor om å utforme svaret, skriver Støre.

Ingen gjennomgang

Kontroll og konstitusjonskomiteen har blant annet stilt spørsmål om det finnes saker der eventuell inhabilitet er begrenset til de sakene der aksjeandelen er over en viss størrelse.

SMK svarer at de ikke har gjort noen gjennomgang av saker der Erna Solberg kan ha vært inhabil som følge av Finnes' aksjer, men viser til en uttalelse Lovavdelingen kom med 28. august - i forbindelse med Huitfeldt-saken:

«Dersom statsråden faktisk ikke var kjent med at ektemannen hadde eierinteresser i et bestemt selskap, vil inhabiliteten ikke kunne ha virket inn på vedtakets innhold. Avgjørelser hun har truffet i saken, eller vært med å tilrettelegge grunnlaget for, vil derfor være gyldige på tross av hennes inhabilitet.

Det samme vil gjøre seg gjeldende for gyldigheten av beslutninger tidligere statsminister Solberg var involvert i, om hun ikke var kjent med ektemannens eierinteresser.»

Ernas ansvar

Konklusjonen fra SMKs embetsverk er at det er Erna Solberg selv som må passe på, og svare for, sin egen habilitet eller inhabilitet.

«Statsministerens kontor (SMK) har verken myndighet til eller ansvar for å påse eller kontrollere at statsministerens ektefelle selger aksjer», skriver SMK.

Poenget understrekes ytterligere i følgende formulering:

«For fullstendighetens skyld nevnes at ivaretakelse av habilitet alltid er den enkeltes ansvar. Det framgår av forvaltningsloven, og har vært tydeliggjort i Håndbok for politisk ledelse og i samtaler mellom embetsverket og politisk ledelse».

Aydar: - Gapende hull

Rødt-medlem av kontrollkomiteen, Sehr Aydar, mener mye nå henger på Solberg:

- Det er et gapende hull i denne saken fortsatt, og det er bare Erna Solberg som kan gi oss svar, sier Aydar, som nå venter på Solbergs mye omtalte skriftlige redegjørelse.

Den får Dagbladet opplyst kommer i dag.

SVs medlem av kontrollkomiteen, Audun Lysbakken, har følgende umiddelbare kommentar:

- Det er klart at embetsverket på Statsministerens kontor stilte de nødvendige spørsmål til Erna Solberg, og at hun var klar over at Sindre Finnes' aksjeeierskap kunne påvirke hennes habilitet, sier den tidligere SV-lederen.

- Aksjesaken blir stadig mer alvorlig for Erna Solberg, sier Lysbakken til VG.

- Finnes ingen grense

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har videre spurt om hvilken veiledning Statsministerens kontor har gitt når det gjelder spørsmål om hvor høy en aksjeandel må være for at det ikke skal ha betydning for habiliteten.

Komiteen vil også vite hvem som har satt denne grensen, og ikke minst hvem sitt ansvar det er det å passe på at investeringer over grensen blir rapportert og håndtert i tråd med habilitetsreglene.

SMK slår fast at det finnes ingen øvre grense:

«Det har aldri eksistert en fast grense for hvor stor en eierpost i et selskap skal være for å ha betydning for habilitetsvurderingen. Lovavdelingen har i flere uttalelser lagt til grunn at det må foretas en konkret vurdering der det blant annet legges vekt både på den absolutte verdien av aksjeposten og den prosentvise eierandelen i selskapet, hva slags avgjørelse det er aktuelt å treffe, hva slags og hvor sterk interesse det berørte selskapet har i saken - og i forlengelsen av dette hvilken betydning avgjørelsen vil kunne ha for tjenestepersonen. Statsministerens kontor har gitt veiledning i tråd med dette», heter det i brevet.

Det fulgte av Håndbok for politisk ledelse fram til 2017 at det var en plikt for regjeringspolitikere til å melde fra til eget departement om eierskap i aksjer og liknende med en verdi over 50 000 kroner i norske selskaper eller utenlandske selskaper med aktiviteter i Norge.

- Kan ha vært inhabil

Saksordfører i kontrollkomiteen, Grunde Almeland, sier til Børsen at det skal bli «veldig interessant å gå dypere inn i svaret fra SMK om Erna Solbergs habilitetsvurderinger».

- Det virker ganske klart at Solberg kan ha vært inhabil i opp til flere saker under sin tid som statsminister, og det er svært alvorlig, sier han.

Sindre Finnes' aksjehandler

Mens kona var statsminister omsatte Sindre Finnes aksjer for over 100 millioner kroner. Under kan du se sakens tidslinje, når han kjøpte og solgte mest og de ulike transaksjonene.

Høyres tidslinje

Her er Høyres tidslinje over hva som skjedde når rundt aksjekjøpene til Finnes.

30.8.2023

Høyre mottar kl. 19.54 en henvendelse fra E24 med flere spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene blir besvart dagen etter, torsdag 31. august. Svaret baserte seg på det Sindre Finnes tidligere har fortalt til Erna Solberg og Statsministerens kontor om at Finnes begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet og fulgte kravene til aktsomhet i årene hun var statsminister slik at Solberg hadde tilstrekkelig informasjon om hans aksjer til å vurdere egen habilitet.

31.8.2023

Klokken 20.52 publiserer E24 saken “Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer da Erna Solberg var statsminister”.

1.9.2023

Høyre mottar kl. 10.31 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister, om hun meldte Finnes’ handler videre til Statsministerens kontor, og om E24 kunne få innsyn i habilitetsvurderinger som omhandler Finnes’ aksjeeierskap.

1.9.2023

Spørsmålene fra E24 blir besvart samme dag, men det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg noen grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

4.9.2023

Høyre mottar kl. 10.07 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister.

4.9.2023

Ettersom Solberg var på reise, blir spørsmålet fra E24 besvart onsdag 6. september. Solberg svarer at hun til enhver tid hadde tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten. Det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

6.9.2023

Høyre mottar kl. 10.40 ytterligere en henvendelse fra E24 med spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. I henvendelsen presenterer E24 en liste med 22 kortsiktige handler som er gjort i løpet av de fire siste månedene Erna Solberg var statsminister.

6.9.2023

Erna Solberg blir forelagt henvendelsen fra E24 på ettermiddagen. Fordi hun er opptatt, blir det avtalt at Høyres pressesjef kontakter Sindre Finnes på hennes vegne. Finnes oppgir at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i. Solberg aksepterer forklaringen og vurderer at selskapene på listen fra E24 ikke har medført at hun har vært inhabil. Henvendelsen besvares derfor i tråd med dette.

6.9.2023

E24 publiserte samme kveld, rett i forkant av partilederdebatten på TV 2, en sak om at Sindre Finnes hadde foretatt 22 konkrete handler de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister.

7.9.2023

Torsdag morgen gjentar Finnes overfor Solberg at det kun var i de fire månedene i 2021 at han hadde drevet med kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i.

7.9.2023

Ettersom de 22 handlene som E24 omtalte, var nye opplysninger for Erna Solberg, får hun gradvis en dårlig følelse gjennom torsdagen. Hun foretar seg imidlertid ikke noe torsdag 7. september, ettersom hun velger å tro at forsikringen hun har fått fra Finnes dagen før stemmer – og som han gjentok for henne torsdag morgen.

7.9.2023

Om kvelden får Solberg et spørsmål fra E24 om når Sindre Finnes gjenopptok den kortsiktige aksjehandelen. De ber også for første gang om en komplett liste over Sindre Finnes’ aksjehandler i perioden Erna Solberg var statsminister.

8.9.2023

Fredag formiddag tiltar Erna Solbergs dårlige følelse knyttet til Finnes’ forklaringer.

8.9.2023

Fra Stavanger ringer hun til Sindre Finnes ca. kl. 12.15. I samtalen med Finnes viser Solberg til at de 22 handlene som E24 omtalte var helt ny informasjon for henne, og at hun er usikker på om hun kan stole på forklaringene Finnes har kommet med så langt. Finnes bekrefter at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt har blitt kjent, men Solberg får ikke inntrykk av at det er snakk om mange flere handler og at disse vil gjøre hennes habilitetsvurderinger som statsminister uriktige.

8.9.2023

I telefonsamtalen ber hun Finnes om å lage en oversikt over alle transaksjoner han har foretatt på aksjemarkedet gjennom hennes tid som statsminister. Dette kommuniseres også til E24.

8.9.2023

Finnes bekrefter at han skal lage en slik oversikt og at han vil gå i gang med å innhente informasjon umiddelbart. Han gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid, ettersom det er informasjon som skal hentes inn om forhold som ligger opp til ti år tilbake i tid.

8.9.2023

Erna Solberg intervjues av NRK ca. kl. 15.30. Hun blir spurt om omfanget av Sindre Finnes aksjehandler. Hun svarer at omfanget er større enn det hun har vært kjent med, og at hun derfor har bedt om en full oversikt.

8.9.2023

Erna Solberg ringer Finnes kl. 18.03 for å forsikre seg om at han er i gang med arbeidet. Hun understreker overfor ham at oversikten må være komplett og korrekt.

8.9.2023

Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste.

8.9.2023

Om kvelden 8. september er Sindre Finnes’ aksjehandler hovedsaken på NRK Dagsrevyen. Erna Solberg sier i sendingen at de nye opplysningene viser at omfanget av Finnes aksjehandler mens hun var statsminister er større enn det hun har vært kjent med. Hun legger imidlertid til at ingen av de nye handlene som har blitt kjent på dette tidspunktet har medført inhabilitet.

10.9.2023

Søndag kveld er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredag. Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.

11.9.2023

Høyre mottar kl. 15.24 på valgdagen en henvendelse fra E24 om at Sindre Finnes gjorde 72 transaksjoner i selskapet Nekkar fra midten av mai 2020 til slutten av september 2021. De spør om det har blitt gjort en habilitetsvurdering av Solberg i forhold til Nekkar.

11.9.2023

Høyres pressesjef svarte E24 at Nekkar var blant selskapene Erna i utgangspunktet var oppmerksom på, som følge av at hennes søster var styremedlem der. Dermed måtte hun vurdert sin habilitet dersom det kom en sak knyttet direkte til dette selskapet. Saken ble publisert neste dag.

12.9.2023

Erna Solberg blir intervjuet av TV 2, E24 og flere andre medier på ettermiddagen, hvor hun viser til at arbeidet med oversikten pågår, men at hun vil vente til hun har sett den helhetlige oversikten fra Finnes før hun kommenterer saken ytterligere.

12.9.2023

Sindre Finnes forteller Solberg tirsdag kveld at han har samlet sammen det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt. Hun får se deler av denne dokumentasjonen tirsdag kveld, og tar initiativ til et møte onsdag 13. september om morgenen der Finnes må legge frem alle dokumentene for Solberg og hennes medarbeidere slik at det kan lages en helhetlig oversikt. Deler av dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere sent denne kvelden.

13.9.2023

Onsdag 13. september om morgenen møter Sindre Finnes på Høyres Hus med en rekke dokumenter i ulike formater (digitalt og fysisk) og fra ulike kilder. I møtet deltar Erna Solberg, Sindre Finnes, Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.

13.9.2023

Finnes forteller at transaksjonslisten på hans VPS-konto kun går tilbake til 2019, og at alle opplysninger fra før dette er hentet ut manuelt fra bank og ligningspapirer.

13.9.2023

Erna Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Sindre Finnes med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Lars Øy går i gang med dette arbeidet.

13.9.2023

På ettermiddagen onsdag blir Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug kontaktet av Jenny Clemet von Tetzschner og Cato Husabø Fossen. De varsler ham om saken som vil komme. Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich, blir varslet av Solberg.

13.9.2023

Arbeidet med oversikten tar hele dagen, og oversikten var klar sent om kvelden. For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler.

14.9.2023

Torsdag 14. september orienterer Erna Solberg arbeidsutvalget i Høyre om saken, og hun varsler at hun vil innkalle til en pressekonferanse fredag 15. september om morgenen.

14.9.2023

I løpet av 14. september gjør Erna Solberg en overordnet gjennomgang av transaksjonene, og slår fast at det er for stort omfang til å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare hennes habilitet.

15.9.2023

Kl. 0830: Erna Solberg innkaller til pressekonferanse kl. 0930.

15.9.2023

Kl. 0930: Pressekonferansen holdes, oversikten over Sindre Finnes’ aksjehandler sendes samtidig til pressen.

15.9.2023

Filen som er delt med pressen er den eneste samlede oversikten Høyre har. De dokumenter som Sindre Finnes overleverte i forbindelse med utarbeidelse av oversikten 13. september er returnert da de inneholder betydelige mengder personopplysninger. Finnes må selv avgjøre hvorvidt disse enkeltdokumentene skal deles med pressen.

15.9.2023

Kl. 1230: Erna Solberg orienterer Høyres sentralstyre om saken.

- Dette er svar som etter min og Venstres vurdering vil bli sentrale for kontrollkomiteens prosess når vi nærmer oss høringene seinere i høst, og seinere skal trekke konklusjoner i saken. Komiteen skal forsøke å kartlegge omfanget og hyppigheten av habilitetsbrudd, både i Solbergs sak men også om sittende regjerings håndtering av habilitetsregelverket, framholder han.

- Det er Erna Solberg som har ansvaret for sin egen habilitet, og det er hvordan hun har håndtert dette ansvaret som er sentralt for komiteen i hennes sak, understreker Almeland.

Omstridte handler

Bare dager etter at Høye kunne innkassere seieren i årets kommunevalg, utleverte tidligere statsminister Erna Solberg sin ektemann under en pressekonferanse.

Da presenterte hun ei liste som viste at Sindre Finnes utførte mer enn 3600 aksjehandler da hun var statsminister.

Til sammen skal han ha tjent 1,8 millioner kroner, ifølge seg selv.

Aksjehandelen kan ha gjort at Solberg har vært inhabil i avgjørelser hun tok som statsminister. Hun sier selv at hun var uvitende om ektemannens aksjehandel, og kaller det «et alvorlig tillitsbrudd».

Økokrim vurderer for øyeblikket saken, men har så langt ikke konkludert med om de vil ta ut siktelse.

Det er så langt ingen bevis for at Finnes har agert på innsideinformasjon når han handlet aksjer.

Advarte tydelig

11. oktober 2013 fikk Sindre Finnes et notat fra SMK. I notatet opplyses det at hans handler med aksjer vil skape utfordringer for Erna Solberg.

Kommentator i Dagbladet Sondre Hansmark la merke til flere detaljer som du ikke fikk se på NRKs «Debatten» med Erna Solberg. Video: NRK / Dagbladet TV Vis mer

SMK ga også uttrykk for at dersom han fortsatte å handle, så ville det etter deres oppfatning være nødvendig at de rettslige problemstillingene dette medførte ble forelagt Finansdepartementet og eventuelt Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, framgår det av brevet.

«Deretter informerte påtroppende statsminister Solberg SMK om at Sindre Finnes var innforstått med at han ikke kunne fortsette med kortsiktig aksjehandel etter at hun tiltrådte som statsminister», heter det videre i brevet.

«Gitt denne opplysningen var det etter SMK sin vurdering ikke behov for veiledning fra Finansdepartementet eller Lovavdelingen knyttet til habilitetsutfordringer slik aksjehandel kunne gi», understrekes det videre.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer