Atlantic Seafood kan miste godkjenning:

- Har ikke styring og kontroll

Underbetaling av ansatte. Uhygieniske og brannfarlige forhold. Etter et tilsyn 20. september undersøkes nok en gang en rekke mulige lovbrudd ved Daniel Andersens fiskeridrift på Sunnmøre. Driftstillatelsen kan ryke.

MANGLER SLUK: Fryserommet ved Atlantic Seafood var midlertidig gjort om til kjølerom, da Mattilsynet kom på uanmeldt besøk. Smeltevann fra fisken havnet på gulvet. På grunn av manglende sluk i gulvet, måtte avrenningsvannet svabres ut til nærmeste sluk. Foto: Mattilsynet
MANGLER SLUK: Fryserommet ved Atlantic Seafood var midlertidig gjort om til kjølerom, da Mattilsynet kom på uanmeldt besøk. Smeltevann fra fisken havnet på gulvet. På grunn av manglende sluk i gulvet, måtte avrenningsvannet svabres ut til nærmeste sluk. Foto: Mattilsynet Vis mer
Publisert

For få dager siden stadfestet Arbeidstilsynet en bot på 800 000 kroner til Atlantic Seafood på Moltustranda på Sunnmøre, for blant annet underbetaling av ansatte i 2021.

Samtidig har Mattilsynet varslet tilbaketrekking av godkjennelse til å bearbeide fisk.

Atlantic Seafood, som bearbeider og pakker fisk på oppdrag for andre, er eid av den Litauen-bosatte finnmarkingen Daniel Andersen. Han har gjennom mange år har skaffet billig arbeidskraft, fra Litauen, til norsk fiskerinæring. En kritisk artikkel i en litauisk avis forteller om det som angivelig foregår nå.

Hvis godkjenningen til Atlantic Seafood trekkes tilbake, er det kroken på døra for bedriften, som ble etablert i 2020.

Daniel Andersen avviser sin side at han har gjort noe ulovlig.

Atlantic Seafood engasjerte et advokatbyrå for å klage på boten fra Arbeidstilsynet, som opprinnelig ble utstedt i mars 2022. Men klagen ble ikke hørt.

Bakgrunnen for boten er et tilsyn høsten 2021, der Arbeidstilsynet blant annet påviste arbeidsdager på opptil 26 timer, der mange av timene ikke ble betalt. Det var ingen overtidsbetaling, bevisst manipulering av timelister og altfor dårlige boforhold, mente Arbeidstilsynet.

- Manglende utbetaling av overtid har skjedd i så stor utstrekning og nærmest systematisk at vi regner det som et alvorlig brudd. Lønn er et vesentlig avtalevilkår og vi mener det er alvorlig når arbeidsgiver underbetaler sine ansatte.

Det skrev Direktoratet for arbeidstilsynet blant annet, da de stadfestet boten, eller «overtredelsesgebyret» som de kaller det.

Fiskerinæringen har såkalt allmenngjort lønn. Det innebærer at arbeidsgiver plikter å betale tarifflønn.

- Nedslående tilsyn

20.september gjennomførte Arbeidstilsynet et nytt, uanmeldt tilsyn ved Atlantic Seafood. Denne gang skjedde kontrollen i samarbeid med både brannvesenet, El-tilsynet, Mattilsynet og skatteetaten.

- Tilsynet var nedslående. Vi har fulgt denne aktøren over tid. Alt tyder på at virksomheten forsøker å unndra seg kontroll av arbeidstid og innkvartering, oppsummerer Arbeidstilsynets leder for Seksjon a-krim vest, Jens Erik Romslo.

Han fortsetter:

- Vi skal selvfølgelig gjennomgå all dokumentasjon før vi konkluderer på nytt. Men jeg må si tilsynet var nedslående.

KRITISK: Tilsynet på Atlantic Seafood 20. september var nedslående, mener avdelingsleder for A-krim, Jens Erik Romslo. Foto: Arbeidstilsynet.
KRITISK: Tilsynet på Atlantic Seafood 20. september var nedslående, mener avdelingsleder for A-krim, Jens Erik Romslo. Foto: Arbeidstilsynet. Vis mer

Arbeidstilsynet mistenker fortsatt grov underbetaling og manglende overtidsbetaling. Det biometriske timetellingssystemet, basert på fingeravtrykk, var ute av drift, hevdet bedriften i forrige uke. Den hevdet også at all historikk var borte.

- Selskapet etterfølger alle regler og arbeider systematisk for å forbedre både de interne kontrollrutiner og produksjonslokaler. Jeg anser at selskapet etterkommer de generelle krav som stilles til næringen, sier Atlantic Seafood-eier Daniel Andersen.

Han sier videre at han betaler de ansatte full tarifflønn og overtid i tråd med reglene. (se full imøtegåelse lenger ned i saken.)

ALTFOR VARMT: Ferske fiskerivarer skal lagres slik at de holder en temperatur lavere enn pluss to grader. På Atlantic Seafood holdt filetene seks grader pluss. Foto: Mattilsynet.
ALTFOR VARMT: Ferske fiskerivarer skal lagres slik at de holder en temperatur lavere enn pluss to grader. På Atlantic Seafood holdt filetene seks grader pluss. Foto: Mattilsynet. Vis mer

Vil ta godkjenningen

Også Mattilsynet fant mye å sette fingeren på i den siste kontrollen.

Mattilsynet har, etter tips og samarbeid med A-krim, hatt en rekke kontroller ved Atlantic Seafood. I april ble det fattet flere hastevedtak: Bedriften hadde ikke kontroll med nedfrysingen av fisk, og brukte dessuten ikke-godkjente lokaler i første etasje til håndtering av fisk (bare deler av annen etasje var godkjent som «ren sone»). Mattilsynet nedla forbud mot ytterligere mottak av fisk inntil forholdene var rettet opp.

18. august nedla Mattilsynet øyeblikkelig forbud mot omsetning som menneskeføde av all fisk håndtert og pakket i første etasje. 15. september sendte tilsynet brev om at de vurderer å trekke tilbake godkjenningen til bedriften.

I brevet står det blant annet:

«Med bakgrunn i gjentatte og alvorlige regelverksbrudd, gjentatte brudd på vilkårene for tildelt godkjenning, samt manglende styring og kontroll over tid, velger vi å varsle tilbaketrekking av tildelt godkjenning.»

Bedriften har frist til 7. oktober med å svare på varselet.

Etter kontrollen 20. september skrev Mattilsynet i et nytt brev til bedriften:

«Vårt tilsyn viser på ny at dere ikke har styring og kontroll med mange av de grunnleggende kravene til produksjon av fiskerivarer. Med bakgrunn i brudd på regelverket, ble det fattet to hastevedtak på stedet.»

FOR MYE SØPPEL. Mattilsynet fant mye søppel og rot, og manglende skadedyrkontroll, ved Atlantic Seafood. Foto: Mattilsynet.
FOR MYE SØPPEL. Mattilsynet fant mye søppel og rot, og manglende skadedyrkontroll, ved Atlantic Seafood. Foto: Mattilsynet. Vis mer

Det ene hastevedtaket omhandlet forbud mot å selge ferske fiskerivarer utgått på dato. Dette gjaldt syv paller, med i alt 210 kartonger fisk. Det andre var forbud mot å selge alle varene som var lagret på den ene frysetunellen. Dette fordi det ikke var kjøling på rommet og varene hadde for høye temperaturer.

I tillegg ble det fattet et vedtak om forbud mot å bruke frysetunneler (som bare skal brukes til innfrysing) til lagring av fryste fiskerivarer. Grunnen var at de ikke har utstyr for å overvåke temperaturen i tråd med kravene i regelverket.

Rotte i container

I en tidligere kontroll fra Mattilsynet, der det var funnet ei rotte i en container og mangel på kontroll med skadedyr.

Atlantic har avtale med et skadedyrfirma. Men 20. september fant Mattilsynet at bedriften ikke hadde fulgt opp de mangler skadedyrfirmaet hadde påpekt. Dermed var ikke skadedyrkontrollen effektiv. Dessuten fant de rot og kaos utenfor bedriften, samt utildekket søppel i strid med reglene.

MULIG STENGNING: - Vi er klar over at tilbaketrekking av tillatelse vil stanse driften. Men vi tror dette kan være nødvendig for å sikre opphør av produksjon som vi ikke vurderer som trygg og forsvarlig, sier Kristin Ness, avdelingssjef for Mattilsynet Sunnmøre. Foto: Mattilsynet
MULIG STENGNING: - Vi er klar over at tilbaketrekking av tillatelse vil stanse driften. Men vi tror dette kan være nødvendig for å sikre opphør av produksjon som vi ikke vurderer som trygg og forsvarlig, sier Kristin Ness, avdelingssjef for Mattilsynet Sunnmøre. Foto: Mattilsynet Vis mer

- Det er gjentatte regelverksbrudd og mangel på styring og kontroll som gjør at vi har gått til det skritt å varsle tilbaketrekking av godkjenning. Vi er klar over at tilbaketrekking er et svært inngripende tiltak, som vil stanse driften. Men vi tror dette kan være nødvendig for å sikre opphør av produksjon som vi ikke vurderer som trygg og forsvarlig, sier Kristin Ness, avdelingssjef for Mattilsynet Sunnmøre.

Hun sier Mattilsynet har brukt mye tid på å forklare bedriften hvordan reglene er, men at dette ikke har ført fram. Nå avventer hun tilbakemelding fra Atlantic Seafood.

Bekymret for brannsikkerhet

- Vi er bekymra for sikkerheten ved anlegget, sier brannsjef Finn Ulvund i Herøy brannvesen etter kontrollen 20. september.

- Det var oljesøl på gulvene og dette er svært uheldig. Vi etterspurte dokumentasjon på sikkerhetsrutiner og brannvern, som de ikke kunne legge fram da vi var der. Det kom tydelig fram at de mente de hadde dokumentasjon, så vi får se hva de kommer med.

Ulvund legger til:

- Alvorsgraden kommer an på hva som faktisk kan dokumenteres av rutiner. Det er alvorlig hvis ingenting er på stell, og vi konstaterte mange avvik ved tilsynet.

Personer som drev fryseanlegget ved bedriften, kunne ikke dokumentere nødvendig kompetanse da brannvesenet var på stedet. Herøy brannvesen fant videre mangelfullt vedlikehold og manglende faremerking av kuldeanlegget.

Eltilsynet i Mørenett, underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), hadde i tidligere kontroller påpekt i alt 22 avvik fra reglene. 20. september fant de åtte avvik som ikke var utbedret etter tidligere kontroller. Blant dem var spenningsførende deler som ikke var tilstrekkelig isolert og skjermet mot berøring.

Det elektriske anlegget bærer preg av manglende vedlikehold, mener El-tilsynet. Tilsynet har tidligere krevd at hele det elektriske anlegget måtte gjennomgås og kvalitetssikres skikkelig av registrert el-installatør. Det var ikke gjort.

Andersen: Alt er i orden

Både eier Daniel Andersen, innleid midlertidig daglig leder Edgar Sandanger og styreleder Bjarte Aambø i Atlantic Seafood er gjort kjent med Dagbladets gjengivelse av kontrollene. Styreleder ønsker ikke å bli sitert i denne saken. Daniel Andersen svarer på Dagbladets spørsmål i en epost videresendt oss fra styreleder Aambø.

Om varselet om at godkjenningen kan ryke, sier Andersen:

- Selskapet har fremlagt dokumentasjon for godkjent digitalt temperaturkontrollsystem og har fremlagt dokumentasjon for skadedyrkontroll i henhold til hygienekrav. Videre har selskapet bygget en ny pakkeavdeling i 1. etasje som tilfredsstiller samtlige krav for produksjonslokaler, og venter på at denne skal bli godkjent innen kort tid med «ren sone».

Atlantic-eieren sier at omsetningsforbudet fra Mattilsynet var for en test av en produksjonslinje, og at råstoff benyttet i denne testen er destruert.

Om brannsikkerheten, sier Andersen:

- Selskapet har en god dialog med den kommunale branntjenesten og arbeider langsiktig og målrettet for å oppgradere den eldre bygningsmassen til å møte dagens forventninger. Kosmetisk oljesøl på betonggulvet i teknisk rom er rengjort og utgjorde ingen fare hverken for mennesker eller verdier.

Andersen understreker videre at selskapet har utbetalt korrekt lønn til samtlige ansatte, både i 2021 og 2022.

- Vil dere nå betale gebyret på 800 000 kroner?

- Selskapet har ikke tatt stilling til dette.

- El-tilsynet har påpekt en rekke brudd på el-sikkerheten som ikke er fulgt opp?

- Selskapet har god kommunikasjon med etaten og har en planmessig framdiftsplan som er godkjent og som stegvis oppgraderer bygget.

Daniel Andersen avviser at det ennå gjenstår noe fra el-tilsynet å rette opp.

FOR VARMT. Temperaturen i kjølerommet i annen etasje viste henimot fem grader pluss. Mens temperaturen ifølge Mattilsynet ikke skal overstige to grader celsius. Foto: Mattilsynet.
FOR VARMT. Temperaturen i kjølerommet i annen etasje viste henimot fem grader pluss. Mens temperaturen ifølge Mattilsynet ikke skal overstige to grader celsius. Foto: Mattilsynet. Vis mer

Artikler i Dagbladet

Dagbladet hadde i 2019 en serie artikler om sosial dumping i fiskeriindustrien der vi fastslo at Daniel Andersen i mer enn 14 år hadde skaffet billig arbeidskraft til norske fiskebruk. Han opererte da, via et nettverk av selskaper med andre enn ham selv i formelle roller, som «underleverandør».

Daniel Andersen avviste også den gang å ha gjort noe ulovlig og viste til at han selv ikke hadde noen rolle i de involverte selskaper.

Litauere i ulike selskap tok angivelig over hele produksjonslinjer. Blant disse arbeiderne påviste Arbeidstilsynet omfattende sosial dumping og mente hele underleverandør-konstruksjonen var fiktiv. De norske fiskebrukene ble bøtelagt.

Fra 2020 har Daniel Andersen operert som reell underleverandør ved å opprette Atlantic Seafood på Moltustranda, og inngå avtaler med store fiskeribedrifter om å pakke og håndtere sløyd fisk.

I den nylig utkomne boka «Moderne slaveri i Norge» omtaler journalist og forfatter Einar Haakaas utførlig bruken av «billige litauere» i norsk fiskeriindustri. Han var engasjert av Dagbladet da han laget artikkelserien om Daniel Andersens virksomhet i Norge.

Bevisst lureri?

Etter tilsynet ved Atlantic Seafood i 2021 var det strid om timelistene fra det biometriske systemet, basert på fingeravtrykk. Timetellersystemet viste systematisk lavere timetall enn arbeidernes egne papirskrevne lister.

Arbeidstilsynet konkluderte da med at papirlistene var mest til å stole på. Mens arbeidernes egne lister viste at de ofte jobbet både 12 og 14 timer, stanset utbetalingen etter 10 timer.

Tilsynet har tidligere gjennomgått bedriftens strømforbruk, og påvist at det er benyttet strøm som om det var full drift på dager de ansatte hevdet å ha jobbet, mens bedriften og det biometriske systemet sa at ingen var på jobb.

- Hvis Atlantic Seafood nå bruker det biometriske systemet bevisst for å lure oss, er det svært alvorlig, sier Romslo i Arbeidstilsynet.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer